Письмове попередження про порушення правил

Попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом.

Попередження полягає в офіційному осуді вчиненого проступку і застереженні правопорушника від його повторення. Це найменш суворе адміністративне стягнення, яке застосовується за незначні адміністративні проступки. Воно спрямоване на інформування правопорушника, що його поведінка носить антигромадський характер і засуджується нормами адміністративного права, і що йому слід припинити вчинення подібних проступків, в протилежному випадку він буде притягнутий до більш суворого покарання. Це офіційне попередження правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у майбутньому.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

✗ Внимание
Попередження вважається тільки тоді адміністративним стягненням, якщо воно оформлене у відповідному порядку письмовою постановою або у передбачених законодавством випадках фіксується іншим встановленим способом (наприклад, запис у талоні до посвідчення водія). Тобто, якщо попередження оформляється усно, це не є адміністративним стягненням.

У ст.324 Митного кодексу України (далі — МКУ) зазначається, що рішення про попередження приймається керівником митного органу або його заступником у формі постанови про накладення адміністративного стягнення, постанова оголошується правопорушникові.

Слід зазначити, що для відповідної правової оцінки попередження важливо враховувати той факт, що в багатьох випадках його застосування обтяжує становище винного при вчиненні ним повторного протягом року адміністративного проступку. В цьому випадку правопорушник притягується до підвищеного штрафу (п.2 ст.35 КУпАП).

Адміністративна відповідальність реалізується шляхом застосування до винних осіб адміністративних стягнень. Адміністративні стягнення – це матеріалізований вияв адміністративної відповідальності, негативний правовий наслідок неправомірної поведінки особи, яка вчинила адміністративний проступок і повинна відповісти за свій протиправний вчинок та понести за це відповідне покарання у вигляді певних несприятливих заходів морального, матеріального та фізичного впливу.

Ці стягнення є останньою ланкою в системі заходів адміністративного примусу, мірою відповідальності і застосовуються з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню адміністративних правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Отже, адміністративні стягнення поєднують у собі елементи репресивного (карального), виховного та запобіжного характеру. Конкретні види адміністративних стягнень передбачені в статті 24 КУпАП. Вони поділяються на основні та додаткові.

Система адміністративних стягнень, включає в себе різні за характером і правовими наслідками санкції, що дозволяє використовувати їх диференційовано, з урахуванням суспільної небезпеки вчиненого проступку та особи правопорушника. Ці санкції співвіднесені між собою і розташовані в залежності від наростання значимості стягнення — від найбільш легкого (попередження) до самого суворого — адміністративного арешту.

Перелік адміністративних стягнень, передбачених у ст. 24 КУпАП, не є вичерпним і закінченим. У разі потреби він може бути доповнений іншими видами стягнень, якщо це виправдано з погляду загальних принципів і цілей застосування адміністративної відповідальності. При цьому можливість доповнення обмовляється двома умовами: по-перше, нові стягнення можуть бути введені тільки законодавчими актами України; по-друге, вони повинні бути установлені відповідно до принципів і положень КУпАП, оскільки останній інтегрував у собі всі найважливіші принципи нормотворчості в цій галузі.

7. Вас звинувачують в адміністративному правопорушенні (протокол, затримання)

Важно
До кваліфікованих складів правопорушень відносять ті, які містять обставини, що суттєво збільшують їх небезпеку. Такими обставинами закон досить часто визнає повторність скоєння правопорушення, настання шкідливих наслідків, створення аварійної ситуації тощо. Залежно від характеру шкоди, яку завдає правопорушення, їх поділяють на порушення з матеріальним і формальним складом. Право- порушешія з матеріальним складом завдають матеріальну чи іншу шкоду, при формальному складі шкода не є обов’язковою ознакою правопорушення. Залежно від того, ким може бути скоєне адміністративне правопорушення, їх поділяють на приватні (особисті) та службові (посадові). За особливостями побудови статті кодексу способом викладу сутності правопорушення їх склади поділяють на описові та бланкет- ні, В описових складах міститься опис діяння, яке визнається правопорушенням. При бланкетному складі в описі правопорушення в кодексі міститься посилання на порушення іншого нормативного акта, наприклад Правил дорожнього руху, Правил пожежної безпеки тощо.

Закон передбачає, що можливе запровадження інших адміністративних стягнень. Так, до правопорушників іноземців можливе застосування стягнення видворення за межі України. 1. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб. Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає, іцо до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті фізичні особи, які досягнули 16 років Однак при цьому передбачено ряд особливостей у притягненні неповнолітніх до адміїгістративної відповідальності. У разі вчинення адміністративного правопорушення неповнолітньою особою у віці від 16 до 18 років застосовуються заходи впливу, передбачені саме для них.

Адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення, адміністративне затримання. 1. Поясніть поняття: адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення, адміністративне затримання. 2. Наведіть приклади адміністративних правопорушень, відомих вам із повідомлень засобів масової інформації, мережі Інтернет, власного життєвого досвіду. 3. Порівняйте адміністративну відповідальність та адміністративне стягнення. 4. Назвіть адміністративні стягнення, передбачені законодавством. 5. Дайте характеристику адміністративної відповідальності неповнолітніх. 6. Розподіліть відомі вам види адміністративних стягнень по групах (за різними критеріями класифікації). 7. Як особа може оскаржити адміністративне затримання? 8*. Висловіть свою думку щодо доцільності запровадження нових або зміни існуючих адміністративних стягнень. 9quot;. Висловіть свою думку щодо того, якою мірою порядок адміністративного затримання, а також існуючі види адміністративних стягнень відповідають вимогам демократії.

Ця Інструкція визначає процедуру оформлення поліцейськими підрозділів поліції та поліцейськими, на яких покладаються обов’язки із забезпечення безпеки дорожнього руху в окремих регіонах та населених пунктах, де тимчасово відсутня патрульна поліція (далі – поліцейський), матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі.

У разі виявлення правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розгляд якого віднесено до компетенції Національної поліції України, поліцейський виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення без складання відповідного протоколу.

Працівник порушив трудову дисципліну: метод «батога» у дії

При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту — військовослужбовцями строкової служби штраф як адміністративне стягнення до них не застосовується. У цих випадках поліцейські передають матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол про адміністративне правопорушення підписується також цими особами.

Вас звинувачують в адміністративному правопорушенні (протокол, затримання)

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу про адміністративне правопорушення в ньому робиться відповідний запис.

Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до інвалідів першої і другої груп.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *